Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta. Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike šoli. Če kateri ni vrnjen, se ob koncu šolskega leta poravnajo stroški do nabavne cene učbenika. Učenci, uporabniki učbeniškega sklada, so v celoti oproščeni plačila izposojevalnine, kajti obrabnino za vse učence plača Ministrstvo za šolstvo. V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. Vsak učenec konec aprila prinese domov naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. Sredstva, ki so zbrana za obrabnino, so namenjena za nabavo novih učbenikov oz. gradiv v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih.

Rokovnik – načrtovanje aktivnosti v okviru učbeniškega sklada
  • do 30. aprila strokovni aktiv učiteljev, ki vključuje učitelje enega ali več razredov, predmetov, predmetnih področij oziroma strokovnih modulov, predlaga ravnatelju seznam za prihodnje šolsko leto,
  • do 15. maja ravnatelj potrdi izbor učbenikov, ki jih predlagajo strokovni aktivi,
  • do 1. junija ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole,
  • do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli oziroma objavi na svoji spletni strani,
  • do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto,
  • prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.

 

Katalog šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/2024 založbe DZS najdete tukaj.

Skrbnica učbeniškega sklada je Maja Marija Marovt (maja-marija.marovt2@guest.arnes.si).

Seznam učbenikov za šolsko leto 2023/2024