Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je bila narejena skupaj s telovadnico in tako je šola dobila dobila primerno urejen prostor, kar  omogoča tudi kvalitetno delovanje in vzpodbujanje učencev k branju. Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano izposojo knjižnega gradiva in učbenikov iz učbeniškega sklada. Knjige se vpisujejo v sistem Cobiss.

V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku, za domače branje, bralno značko, seminarske naloge, projektno delo, prav tako pa leposlovje, primerno njihovi starosti, in poljudnoznanstveno literaturo z različnih interesnih področij. Učenci lahko poleg knjig prebirajo tudi različne revije.

Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je sledeča:

● književna vzgoja

● knjižnična vzgoja

● bralna značka

● Za vse učence od 1. do 9. razreda je knjižno gradivo na voljo v knjižnici. Učenci si gradivo lahko izposojajo v času, ki je določen za izposojo, ali po dogovoru s knjižničarko, ko je v knjižnici. Urnik je objavljen na vhodnih vratih v knjižnice.

Knjižničarki sta Maja Marija Marovt (maja-marija.marovt2@guest.arnes.si) in Sara Gačnik.